Bài tập về hai đường thẳng song song HHKG 11

1.    Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình thang với các cạnh đáy AB, CD (AB > CD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB.
a.    CMR: MN // CD. Tìm giao điểm P của SC và (ADN).
b.    Kéo dài AN và DP cắt nhau ở I. CMR: SI // AB // CD. Tứ giác SABI là hình gì ?
2.    Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình thang. Các cạnh đáy AD = a, BC = b. I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD, SBC. Tìm giao tuyến của (ADJ) và (SBC), của (BCI) và (SAD).
3.    Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q là các điểm lần lượt trên BC, SC, SD, DA sao cho MN // SB, NP // CD, MQ // CD.
a.    CMR: PQ // SA.
b.    Gọi K là giao điểm của MN và PQ. CMR: SK // AD // BC.
4.    Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC, BC. Gọi K là một điểm trên cạnh BD với KB = 2KD.
a.    Xác định thiết diện của tứ diện với (IJK). CMR thiết diện là hình thang cân.
b.    Tính diện tích thiết diện theo a.

1. Cho tø diÖn ®Òu ABCD c¹nh a. Gäi I, J lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña AC, BC. Gäi K lµ mét ®iÓm trªn c¹nh BD víi KB = 2KD.

a. X¸c ®Þnh thiÕt diÖn cña tø diÖn víi (IJK). CMR thiÕt diÖn lµ h×nh thang c©n.

TÝnh diÖn tÝch thiÕt diÖn theo a.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s