Một số bài tập khảo sát hàm số

Bài 1. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a. y=x^4 - 10x^2 + 9,                              b. y=x^4 - 4x^2 + 4.

c. y= x^4 - 4x^3+ 4x^2,                            d. y = x^4.