Posted in Linear Algebra

Đại số tuyến tính

Đại số tuyến tính là một nhánh của toán học nghiên cứu các hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không gian vector và các ánh xạ (đồng cấu) tuyến tính giữa các không gian vector. Đây là một lĩnh vực rộng lớn và có ứng dụng vào rất nhiều ngành khác nhau của chính toán học và các khoa học cơ bản cùng với các khoa học ứng dụng khác.