Posted in Geometric topology

Exercise of diff topo 1

BT của Munkres,

BT1, Cho M là một đa tạp chiều m có biên khác rỗng. Gọi M_0 = M \times 0M_1 = M \times 1 là hai mảnh của M. “Double” của M, ký hiệu là D(M), là không gian tô pô tạo bởi M_0 \cup M_1 bằng cách gắn đồng nhất (x,0) (x,1) với mỗi x \in Bd(M) (biên của M). Chứng minh rằng D(M) là một đa tạp không có biên m chiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s