Course về topo vi phân của GS Jae Choon Cha

GS Jae Choon Cha hiện đang giảng dạy tại trường Postech của Hàn Quốc. Ông có dạy một course về tô pô vi phân. Link: http://gt.postech.ac.kr/~jccha/differential-topology-2015-spring/

Đây là phần bài tập về nhà (phần 1) của course

Baitap-topoviphan