Điểm thành phần Toán cao cấp 2, khối ngành kinh tế, PTIT – kỳ II – 2014-2015

Dear all,

Gửi các bạn điểm kiểm tra và bài tập lớn các nhóm Toán cao cấp 2: Diem-kiem-tra-BTL-TCC2

D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s