Posted in Advanced Engineering Mathematics

Bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – kì hè 2018

Đây là bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – Nhóm 1: Diem thanh phan Toan ky thuat – Nhom 1

Đây là bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – Nhóm 1, kì hè 2018 sau khi cộng hết: Diem thanh phan Toan ky thuat – Nhom 1-Final