Posted in Linear Algebra

Bảng điểm Toán cao cấp 2 – nhóm 1 – kì hè 2018

UPDATE: Bảng điểm thành phần (đã cộng): Toan cao cap 2-Nhom1-he2018-final

Thầy up bảng điểm thành phần (chưa cộng): Toan cao cap 2 – Nhom 1 – he2018.

Người nào có dấu + sẽ được cộng. Có hai người full 3 cột 10 như thông báo sáng nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s