Một số bài tập khảo sát hàm số

Bài 1. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số sau:

a. y=x^4 - 10x^2 + 9,                              b. y=x^4 - 4x^2 + 4.

c. y= x^4 - 4x^3+ 4x^2,                            d. y = x^4.

BT khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số sau:

Hàm số bậc 3.

Bài 1. 

a. y = x^3 - 3x;                  b. y= x^3-3x^2+3x-1.

c. y=-4x^3 + 3x

d, Khảo sát hàm số y=x^3 và xét số giao điểm của đồ thị hàm số đó với đường thẳng y=m.

 

Bài 2. Khảo sát hàm số:

a. y = -x^3 + 3x-2.                  b. y=x^3 + 3x^2 -1.