Bảng điểm lớp D13QT1 và D13QT2

Dear all,

Thầy gửi bảng điểm của hai lớp, cả bảng chưa cộng và sau khi cộng.

D13QT1:

ToanCC2-D13QT1-chua-cong

ToanCC2-D13QT1-finished

D13QT2:

ToanCC2-D13QT2-chua-cong

ToanCC2-D13QT2-finished

 

Chúc lớp mình tuần sau thi tốt.

Thầy Dũng.

Bảng điểm lớp D13PT1 và D13PT2

Dear all,

Thầy up cả bảng điểm lúc chưa cộng và sau khi cộng điểm rồi để các lớp biết nhé:

D13PT1:

ToanCC2-D13PT1-chua-cong

Bản cập nhật (bản trước thầy quên chưa cộng  Vũ Thị Thoa)

ToanCC2-D13PT1-finished

D13PT2:

ToanCC2-D13PT2-chua-cong

ToanCC2-D13PT2-finished

 

Chúc cả lớp thi tốt.

Thầy.