Posted in Linear Algebra

Điểm thành phần Toán cao cấp 2 – kì hè 2017

Dear all,

Thầy gửi bảng điểm thành phần Toán cao cấp 2 cho các nhóm: Diem-thanh-phan-TCC2-ki-he

Best.

D.

Advertisements