Posted in Geometric topology, Reading-writing

Một ví dụ về mặt chính quy

BT. Cho hàm f(x,y,z)=z^{2}. CMR 0  không là giá trị chính qui của hàm f thế nhưng f^{-1}(0) vẫn là mặt chính qui.

Lời giải. 

Ta có ma trận (f_x \ f_y \ f_z) = (0 \ 0 \ 2z) suy biến tức rankA < 1 khi và chỉ khi z=0, do đó tại điểm (x, y, 0), \forall x, y \in \mathbb{R}, ma trận trên suy biến và do đó là điểm kì dị. Mà f(x,y,0)=0 nên 0 là giá trị tới hạn, hay ko phải giá trị chính qui. Nhưng f^{-1}(0) là mặt phẳng Oxy, đây là mặt trơn nên chính qui.